Kapcsolat    |    Kosár € 0,00    

 

Nemesfém kereskedelem Magyarországon:

GVS Hungary Kft.

1015 Budapest, Hattyú utca 14. 8. em.

Adószám: 25151213-2-41

MKEH-Nehiti engedély száma: PR 7644

 

 

Nemesfém kis és nagykereskedelem Ausztriában:            Nemesfémek tárolása:

GVS Austria e.U.                                                       SOOS Gmbh  

FN 432921z (Bécsi Kereskedelmi Bíróság)                       FN 371831k (Bécsi Kereskedelmi Bíróság)

UID: ATU69200312                                                      UID: ATU66841224
       DE815540049

 

A GVS Bullion Group cégcsoport központja:

                         Ausztria, 1200 Bécs 

                    Millennium-City Irodaház

                    Handelskai 94, 4. Lépcső / 5. szint

                    
                    Tel.: +43 / 1 / 33 050 33

    Általános Szerződési Feltételek

 

Mely a GVS Hungary Kft, Székhelye: 1015 Budapest, Hattyú u. 14. 8. em. Adószáma: 25151213-2-41 továbbiakban mint GVS mint Szolgáltató által kínált nemesfém eladási és felvásárlási tevékenység feltételeit szabályozza.

 

1. A Szolgáltató által üzemeltetett www.aranykereskedes.hu címen elérhető honlapon (a továbbiakban: Honlap) a GVS Hungary Kft. által kínált nemesfém eladási és felvásárlási tevékenységet tudják természetes személyek (a továbbiakban Megrendelő) igénybe venni. Megrendelő lehet minden cselekvőképes természetes személy; cselekvőképtelen személy a Honlap szolgáltatásait nem veheti igénybe. A Szolgáltató nem köteles és jogosult a cselekvőképesség ellenőrzésére. A Szolgáltató Magyarországon szabályszerűen bejegyzett és működő gazdasági társaság.

 

2. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Honlapon elérhető online szolgáltatások igénybevételének feltételeit és szabályait tartalmazza. Az ÁSZF szolgáltatás vonatkozásában meghatározza a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejövő jogviszonyok alapvető szabályait, és amelyek rendelkezéseit alkalmazni kell valamennyi, a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejövő olyan jogviszonyban, melynek során a Szolgáltató valamely szolgáltatást nyújt vagy közvetít a Megrendelő részére, és/vagy valamely közvetített szolgáltatást vesznek igénybe a Szolgáltató közvetítésével.

 

3. Az ÁSZF személyi hatálya kiterjed a jelen ÁSZF-ben meghatározott Megrendelőre és a Szolgáltatóra.

 

4. Az ÁSZF tárgyi hatálya kiterjed a Szolgáltató által végzett nemesfém eladási és felvásárlási tevékenységre. Az ÁSZF külön kikötés nélkül is kötelező a Felekre. Az ÁSZF rendelkezései, illetőleg annak módosítása azok kihirdetésének/közzétételének napján lépnek hatályba és határozatlan időre szólnak. A Szolgáltató az ÁSZF-et és annak módosításait a Honlapon teszi közzé és azok a közzétételt követő naptári nap 0 órakor lép hatályba. A Szolgáltató az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosíthatja. A felek közötti szerződéses kapcsolat létesítésének előfeltétele az, hogy a Megrendelő az ÁSZF-et elfogadja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy döntésétől függően az ÁSZF-et egyoldalúan módosítsa (ide értve az ÁSZF szerinti szolgáltatások megszüntetését is). Ennek alapján – azaz egyoldalú módosítás útján - a Szolgáltató jogosult különösen, de nem kizárólagosan az ÁSZF-ben rögzített szolgáltatásokat, azok tartalmát és feltételeit vagy magát az ÁSZF-et kiegészíteni, vagy módosítani. A Szolgáltató az előzőekben részletezett módosításokról köteles legkésőbb azok hatálybalépésével egyidejűleg, legalább a Honlapon közzétett figyelemfelhívás útján értesíteni a Megrendelőt. Amennyiben a Megrendelő a módosított feltételeket nem fogadja el, úgy jogosult a szerződést akár azonnali hatállyal felmondani.A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire.

 

5. A jelen Szabályzat 2021. február 20. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Az Ügyfélek a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

 

6. A jelen szolgáltatás tárgyát képező, a Honlapon található valamennyi illusztráció, a teljes design, arculatterv és szakmai anyagok, blogbejegyzések a szellemi tulajdonhoz fűződő jog Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi, azok nem használhatóak fel, nem többszörözhetőek, nem terjeszthetőek, nem adhatóak ki, nem átruházhatóak, nem jeleníthetőek meg a tulajdonos előzetes, írásos engedélye hiányában.

 

7. Tilos a Honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A weboldalakról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

 

8. A Megrendelők a Honlapon a Szolgáltató által biztosított nemesfém eladási és felvásárlási tevékenységet vehetnek igénybe online. A Megrendelők a szolgáltatásra irányuló megrendeléseiket a GVS által üzemeltetett és a Honlapon elérhető webshopon keresztül tehetik meg. A Megrendelők a megrendeléseiket 7/24 jelleggel, azaz az év 365 napján bármikor meg tudják tenni. A Szolgáltatónak jogában áll szabadon dönteni a webshopon keresztüli megrendelések elfogadásáról. Az ár a megrendelés időpontjában kerül rögzítésre. A megrendelési folyamat befejezése után Megrendelő megkapja a megrendelés visszaigazolását PDF dokumentumként nyomtatáshoz és / vagy mentéshez. A szolgáltatásra vonatkozó szerződés az Ügyfélnek a Honlapon történő megrendelése során, az ÁSZF megismerését követően, annak elfogadásával jön létre a Megrendelő és a Szolgáltató között.

 

9. A Szerződéskötés során a Megrendelőnek meg kell adnia nevét, e-mail címét, telefonszámát és lakcímét. A megrendelés email-ban történő visszaigazolása után a Megrendelő köteles 3 napon belül fizetést kezdeményezni. Amikor a GVS elkészíti és elküldi vagy átadja a számlát a Megrendelőnek, a megrendelés megerősítettnek és visszaigazoltnak tekintendő. A GVS fenntartja a megrendelések elutasításának jogát, és az elutasításról haladéktalanul tájékoztatja a Megrendelőt. Nyilvánvaló hibák esetén a GVS fenntartja a jogot a számlák visszavonására.

 

10. Megrendelő a megrendelés visszaigazolását követően már nem jogosult a megrendeléstől elállni. A 45/2014. (II.26) Korm. rendelet 29. § (1) pont
b) bekezdése szerint:

29. § (1) pont b) bekezdés
A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20§ szerinti elállási jogát olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20.§ (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.

 

11. Fizetéselmaradás lép fel, ha a fizetést a Megrendelő a GVS részére a megrendeléstől számított 3 (három) munkanapon belül nem kezdeményezte, és a GVS nem utasította el a megrendelést. A fizetési határidő meghosszabbítását Megrendelő kérheti, ezt a GVS saját döntése alapján erősítheti meg vagy utasíthatja el. A fizetés elmulasztása esetén a GVS türelmi idő meghatározása nélkül egyoldalúan elállhat a szerződéstől, és fenntartja a jogot, hogy minden költséget, különösen az árfolyam-ingadozások miatti késedelmi kamatokat és veszteségeket követelje a Megrendelőtől.

 

12. A GVS az árakat a nemesfémek pénzpiaci mozgásaival összhangban állapítja meg, és ezek az árak a megrendelt árunak a GVS központjában történő átvételére vonatkoznak. Ezen áron felül merülnek fel a szállítási és biztosítási költségek amennyiben a Megrendelő kiszállítást kér. A Megrendeléskor érvényes ár a mértékadó minden esetben, akkor is, ha az árak időközben változtak.

 

13. A Megrendelő e-mailben kapja meg a szállítással kapcsolatos részleteket, ezért gondoskodnia kell arról, hogy a szállítást ő vagy más megfelelő személy fogadja. A szállítások biztosítottak. A biztosítási fedezet fenntartása érdekében a Megrendelőnek (vagy a szállítást átvevő személynek) a szállítás kézhezvételekor haladéktalanul ellenőriznie kell a csomagolás és az esetleges zárjegyek sértetlenségét. A nyilvánvaló hibákat a kézbesítőnek azonnal írásban meg kell erősítenie, és a hiányos vagy elveszett szállítmányokat azonnal jelenteni kell a GVS-nek.

 

14. A Megrendelő köteles részleges szállításokat elfogadni. A kockázatviselés a Megrendelőre legkésőbb akkor száll át, amikor a Megrendelő vagy az általa meghatalmazott személy átveszi a termékeket, valamint amikor a termékeket a Megrendelő által megadott címre kiszállítják.

 

15. Felvásárlás esetén az ár fixálásra kerül. A Megrendelő a felvásárlásra felkínált árut 3 napon belül köteles a GVS-hez eljuttatni. A GVS az áru minőségi és mennyiségi átvétele után az előzetesen fixált áron teljesít kifizetést a Megrendelő felé. A GVS szabadon dönthet a felvásárlási megrendelések befogadásáról vagy elutasításáról és erről mielőbb tájékoztatja a Megrendelőt.

 

16. A GVS kijelenti, hogy a Megrendelőről begyűjtött adatokat csak saját céljaira használja fel, harmadik félnek azokat csak a megrendelés feldolgozása céljából továbbítja, például szállítás céljából, és hogy bizalmasan és az összes hatályos adatvédelmi előírásnak megfelelően kezeli. Kérjük olvassa el Adatvédelmi Szabályzatunkat.

 

17. A jelen szerződés megszűnik:
a) a Felhasználó és a Szolgáltató írásba foglalt közös megegyezésével
b) azonnali hatállyal rendkívüli felmondással
Az azonnali hatályú, rendkívüli felmondásra súlyos, vagy ismételt szerződésszegés esetén van lehetőség. Amennyiben a rendkívüli felmondásra a Szolgáltató részéről került sor a teljesítés bármely szakaszában, úgy a Felhasználó köteles a Szolgáltató részére a Szolgáltató kárát és elmaradt hasznát megtéríteni.


18. Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szolgáltatás alkalmazása során nem követ el a mindenkor hatályos Büntető Törvénykönyvbe ütköző magatartást. Amennyiben Szolgáltató a Felhasználó részéről jogsértő, vagy az Általános Szerződési Feltételeket sértő magatartást észlel, jogosult – a Felhasználó előzetes értesítését követően – Felhasználót szolgáltatás igénybe vételéből kizárni – kártérítés fizetési kötelezettség nélkül.


Adatvédelem


1. Milyen személyes adatokat kezelünk?

Tudjuk, hogy milyen fontos a személyes adatok körültekintő kezelése, ezért cégünk nagy hangsúlyt helyez a hatályos törvények betartására. Személyes adatok alatt értjük például az ön nevét, címét, telefonszámát és születési dátumát. Ezen adatokat cégünknél egy meghatározott, vagy meghatározható személy kezeli, amelyért személyesen felel.


2. A személyes adatok továbbitása, tárolása és védelme

Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a birtokába kerülő adatok, információk személyes adatokat tartalmaznak. Egyúttal kijelenti, hogy a személyes adatok vonatkozásában a mindenkor hatályos és vonatkozó jogszabályokat maradéktalanul betartja. Felhasználó nyilatkozik arról, hogy a Honlap használatával kifejezettem hozzájárul ahhoz, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott szolgáltatással kapcsolatban a Szolgáltató az alábbi típusú adatok kezelését végezze.

Minden weboldalunkhoz való hozzáférés és a weboldalon tárolt fájlok minden lekérése naplózásra kerül. A következő adatok kerülnek naplózásra: A fájl neve, a hívás dátuma és ideje, az átvitt adatmennyiség, a sikeres letöltésről, a webböngészőről és a kérvényező tartományról szóló üzenet. Ezenkívül a kérelmező számítógépek IP-címei naplózódnak. A személyes adatokat csak akkor gyűjtjük, ha ezeket az információkat önként adják, pl. szerződés megkötésére. További személyes adatok csak akkor kerülnek rögzítésre, ha önként nyújtják be ezeket az információkat, például egy kérelem, egy szerződés megkötése vagy teljesítése során. Az adatátviteli, valamint a személyes adat titkosítási és hozzáférés-vezérlési rendszerek a jogosulatlan hozzáférést a lehető legbiztosabb módon megakadályozzák.

Az adatkezelés időtartama: a szerződés fennállásának időtartama. 

A felhasználás célja: a szolgáltatás hatékony és magas színvonalon történő nyújtása. 

A Szolgáltató adatfeldolgozót nem vesz igénybe. 

A Szolgáltató által kezelt adatok megismerésére jogosultak: a Szolgáltatónak a Szolgáltatás nyújtását megvalósító munkavállalói. 

 

3. Hogyan történik a személyes adatok felhasználása és továbbítása? 

Ha személyi adatokat adott meg nekünk, ezeket csak a feltett kérdések megválaszolására a szerződések feldolgozására és az áru továbbítására használjuk fel. Személyes adatait harmadik félnek csak akkor adjuk át, ha ez a szerződés végrehajtásához szükséges és ha Ön ebbe korábban beleegyezett.

4. Felvilágostáshoz, adatmódosítsához és adatok törléséhez való jog

Az adatvédelmi törvény feltételei szerint Ön bármikor jogosult a tárolt adatok módosítására és törlésére. Ehhez lépjen kapcsolatba velünk írásban


5. Mik azok a cookie-k (sütik)?

A cookie-k olyan apró fájlok, amelyeket a meglátogatott weboldal hoz létre, és adatokat tartalmaznak. Ezeket a látogatók számítógépén tárolják, és különböző funkciókhoz férhetnek hozzá.Az átmeneti cookie ideiglenesen tárolódik a látogató számítógépén, amikor meglátogatja a webhelyet. A cookie nem törlődik, amíg a látogató nem zárja be webböngészőjét. Tartós cookie marad a látogató számítógépén, amíg aktívan nem törli, még akkor is, ha a böngésző bezárásra került.

A Szolgáltató a Honlapon sütiket (cookie-kat), így különösen munkameneti, hirdetési és böngészést támogató sütiket használ. A Honlapra történő látogatással a Honlap használója tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Honlapon tett látogatások során egy vagy több sütit küldjön a Szolgáltató a számítógépére, amely(ek) révén böngészője egyedileg azonosítható lesz. A böngészőprogramban a felhasználó engedélyezheti vagy letilthatja a sütik használatát. Lépjen velünk kapcsolatba, ha további kérdései lennének a sütik használatával.

A minél egyszerűbb elérhetőség érdekében a Honlap tartalmazhat olyan külső weboldalakra utaló hivatkozásokat, amelyeket harmadik személyek üzemeltetnek. Az ilyen külső weboldalak böngészésére a jelen használati feltételek hatálya már nem terjed ki, kizárólag a látogató/ügyfél felelőssége, hogy a külső weboldalak meglátogatásakor az adott webhely használati feltételeit megismerje.

6. Google Analytics és Cookie-k: utalás a weboldal látogatójára

A GVS Hungary Kft. weboldala a Google Inc. internetes elemzési szolgáltatását használja a Google Inc. (a továbbiakban: Google) weboldalán.Cookie-kat és más technológiákat használunk annak érdekében, hogy jobban megértsük, hogyan használják a látogatók a tartalmat, és hogyan javíthatunk honlapunkon. A cookie-kat a böngésző tárolja a számítógépen, és nem árt a számítógépnek, és nem tartalmaz vírusokat.A Google Analytics cookie-ja által létrehozott, a weboldal használatáról (beleértve az IP-címét) származó információkat az USA-ban lévő Google Inc. szerverére továbbítják és ott tárolják.A Google ezt az információt felhasználja annak értékelésére, hogy Ön használja a weboldalt, többek között azért, hogy internetes szolgáltatásokat nyújtson a weboldal tevékenységeiről. A Google ezeket az információkat harmadik félnek is továbbíthatja, ha a törvény előírja, vagy amennyiben harmadik fél ezeket a Google nevében feldolgozza. Ezenkívül időről időre harmadik felektől származó cookie-kat használnak a márka- és modellalkalmazások kezelésének optimalizálására. A kapott adatokat névtelenül tárolják. A cookie-k telepítését a böngésző megfelelő beállításával megakadályozhatja. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben kihasználni a webhely összes funkcióját. A weboldal használatával Ön beleegyezik a Google által gyűjtött adatok feldolgozásába.

7.Biztonsági figyelmeztetés

Elsődleges fontosságú a személyes adatainak védelme, ezért folyamatosan arra törekszünk, hogy személyes adatait megőrizzük azáltal, hogy minden technikai és szervezeti lehetőséget kihasználjunk arra, hogy harmadik személy ezen adatokhoz ne férhessen hozzá. Amikor e-mailben kommunikálunk, nem tudjuk garantálni a teljes adatbiztonságot, ezért javasoljuk, hogy postai úton küldjön bizalmas információkat.


Pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megelőzése

A) GVS az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződés megkötése előtt, a mindenkori pénzmosás megelőzéséről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően ügyfél azonosítást végez. Ha a Megrendelő jogi személy vagy más szervezet, a Megrendelő képviseletében eljáró személy személyazonosságának megállapításán túlmenően a Társaság a jogi személy, illetőleg a más szervezet azonosítását is elvégzi.

B) A vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján a GVS az alábbi esetekben köteles a Megrendelő átvilágítását elvégezni:

a.) 300.000 Ft-ot meghaladó egyszeri megrendelés esetén egyszerűsített adatfelvétel.

b.) 4.500.000,- Ft-ot elérő vagy meghaladó összegű megrendelés teljesítése esetén, amely kiterjed azon korábbi megrendelésekre is, amelyekre vonatkozóan 1 éven belül a Megrendelő ugyanazon jogcímen ad megbízást, ha ezek együttes értéke eléri a 4.500.000,- Ft-ot.

c) pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése, ha az pontban meghatározottak szerint átvilágításra még nem került sor.

d) ha a korábban rögzített ügyfél-azonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel.

C) GVS az ügyfél átvilágítása során az alábbi okiratok bemutatását követelheti meg:

a) magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,

b) külföldi természetes személy útlevele vagy személyi azonosító igazolványa, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya,

c) 14. életévét be nem töltött természetes személy személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa vagy útlevele és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy a) pontban megjelölt okiratának bemutatásán túl, 30 napnál nem régebbi cégkivonatot kér.

d) a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a gazdálkodó szervezet a bejegyzési kérelmét benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása megtörtént, illetőleg az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása iránti kérelmét az egyéni vállalkozó a körzetközponti jegyzőhöz benyújtotta,

e) belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, és a nyilvántartásba vétel megtörtént.

f) külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént.

D) A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az azonosítást végző köteles ellenőrizni a bemutatott azonosságot igazoló okirat érvényességét. Érvénytelen okirat esetében a hiányosság pótlásáig a megrendelés végrehajtását, vagy az üzleti kapcsolat létesítését a GVS köteles megtagadni.

A Szolgáltató tájékoztatja az ügyfeleket, hogy a szolgáltatása nyújtásának jellege alapján „ügyfél átvilágítási kötelezettsége van”. Az ügyfelek adatai a megrendelés során kerülnek rögzítésre, az ügyfelek adatszolgáltatása és az általuk bemutatott személyazonosság igazolására a jogszabályok szerint alkalmas okirat bemutatása alapján. Az ügyfelek a Szolgáltató felé rmutatták az azonosításukra alkalmas okirataikat és büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy adataik a valósakkal egyezőek. Az ügyfelek a megrendelés aláírásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató a bemutatott személyi adatokat tartalmazó okiratokról fénymásolatot készítsen és adataikat a jogszabályok szerint kezelje. Az ügyfelek adatait a Szolgáltató kizárólag az információs önrendelkezési jogról és a az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján a megrendeléshez kapcsolódó megbízás és a jogszabályokban foglalt kötelezettsége teljesítése érdekében kezelheti. Az ügyfelek tudomásul veszik, hogy a szolgáltatás megrendelésére vonatkozó jogviszony fennállása alatt az azonosítás során megadott adatokban, illetve amennyiben nem saját személyükben járnak el az általuk képviselt adataiban bekövetkezett változásról a tudomásszerzéstől számított 5 (öt) napon belül a Szolgáltatót írásban kötelesek értesíteni. Az ügyfelek felhatalmazzák a Szolgáltatót, hogy a személyi adat-és lakcímnyilvántartás adatait feldolgozó hatóságot megkeresse, és elektronikus úton a természetes személy felek, és képviselőik személyazonosító adataira, állampolgárságára, lakcímére, arcképmására, aláírására igazolványának az okmányazonosító által nyilvántartott tényekre ellenőrzést folytasson. Az ügyfelek tudomásul veszik, hogy amennyiben ezen ellenőrzés során valamely okmányra eredménytelen a megkeresés vagy a közreműködést megtagadó ok áll fenn, úgy a Szolgáltató köteles az ügyben a közreműködését megtagadni. Az ügyfelek elismerik, hogy a Szolgáltató a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben és az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvényben foglalt rendelkezéseket ismertette és annak megfelelően járt el. A rögzített személyes adatokat a Szolgáltató a megrendelésből eredő kötelezettség teljesítése végett kezeli, illetve az ügyfelekkel való kapcsolattartásra szolgáló adatokkal az ügyfelek hozzájárulása alapján e célból rendelkezhet. Az adatok kizárólag a megrendelés teljesítéséhez és az ahhoz kapcsolódó eljárásban használhatók fel, és a jogszabályban előírt irattárazási ideig tárolhatók. Az érintett személynek joga van bármikor kérelmezni a Szolgáltatótól, adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, információkiadást, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz. Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.


Az érintett törlési kérelmének az adatkezelő nem tesz eleget, amennyiben az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez.

Amennyiben az adatkezelőhöz törlési kérelem érkezik, az adatkezelő első lépésként megvizsgálja, hogy a törlési kérelem valóban a jogosulttól származik-e. Ennek érdekében az adatkezelő elkérheti az érintett és az adatkezelő között fennálló szerződés azonosítására szolgáló adatokat (például szerződésszám, szerződés kelte), az érintett számára az adatkezelő által kiállított irat azonosítószámát, az érintettről nyilvántartott személyazonosító adatok megadását (az adatkezelő azonban nem kérhet azonosításként olyan plusz adatot, amelyet az érintettről nem tart nyilván).

Amennyiben az adatkezelőnek eleget kell tennie a törlési kérelemnek, úgy köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a személyes adat az összes adatbázisból törlésre kerüljön.

Az adatkezelő a törlésről jegyzőkönyvet vesz fel annak érdekében, hogy a törlés megtörténtét igazolni tudja. A jegyzőkönyvet az adatkezelő képviselője írja alá. A törlési jegyzőkönyv tartalmazza:

a) az érintett nevét

b) a törölt személyes adattípust 

c) a törlés időpontját.

Az adatkezelő tájékoztatja a törlési kötelezettségről mindazokat, akik számára a személyes adat továbbításra került.


7. Az adatkezelés korlátozáshoz való jog

 

7.1. A korlátozáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.

 

7.2. Az adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;  

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett a VI./5. pont szerint alkalmazott adatkezelés jogalap esetében (jogos érdeken alapuló adatkezelés) tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

7.3. Ha az adatkezelés az előző pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

7.4. Az adatkezelő tájékoztatja a kötelezettségről mindazokat, akik számára a személyes adat továbbításra került.

 

8. Tiltakozás

 

A tiltakozás joga az érintettet a jogos érdeken alapuló adatkezelés (adatkezelési jogalap) esetében illeti meg. 

Az adatkezelő az érintett tiltakozás iránti kérelme esetén a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. 

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

9. Adathordozhatósághoz való jog

 

Az adathordozhatósághoz való jog a hozzájáruláson vagy a szerződésen alapuló adatkezelés jogalap esetében illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatkezelő biztosítja, hogy érintett a rá vonatkozó, általa az adatkezelő számára rendelkezésére bocsátott személyes adatokat megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat az érintett egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

VIII. Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

 

1. Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartását az adatkezelő az elszámoltathatóság elvéből következően annak érdekében végzi, hogy az GDPR-nak való megfelelést nyomon tudja követni, és igazolni tudja.

 

2. Az adatkezelő a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről legalább az alábbi nyilvántartásokat vezeti:

 

a) adattovábbítás nyilvántartása

b) érintetti jogok érvényesítése iránti kérelmek és az arra az adatkezelő által adott válaszok nyilvántartása

c) hatósági megkeresések és az arra az adatkezelő által adott válaszok nyilvántartása

d) adatkezelés megszüntetése iránti kérelmek nyilvántartása

e) ügyfelek nyilvántartása

f) marketing célú megkeresések nyilvántartása

g) munkaviszonnyal összefüggő személyes adatok kezelésének nyilvántartása

h) munkaerő-felvétel nyilvántartása

i) adatvédelmi incidensek nyilvántartása.

 

3. Az adatkezelő a felelősségébe tartozóan végzett, a VIII/2. pontban meghatározott adatkezelési tevékenységekről vezetett nyilvántartásait az alábbi tartalommal vezeti:

 

a) az adatkezelő neve és elérhetősége, valamint az adatkezelő képviselőjének neve és elérhetősége; 

b) az adatkezelés céljai; 

c) az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése; 

d) olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják 

e) a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők;

f) a technikai és szervezési intézkedések általános leírása.

 

4. A nyilvántartásokat az adatkezelő írásban vezeti, elektronikus formátumban.

 

IX. Adatbiztonsági rendelkezések

 

1. Az adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 

a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását; 

b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét; 

c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; 

d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

 

2. A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

 

3. Az adatkezelő, a GDPR 40. cikk szerinti jóváhagyott magatartási kódexekhez vagy a GDPR 42. cikk szerinti jóváhagyott tanúsítási mechanizmushoz való csatlakozását felhasználhatja annak bizonyítása részeként, hogy a IX/1. pontban meghatározott követelményeket teljesíti.

 

4. Az adatkezelő intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az adatkezelő irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.

 

5. Az adatkezelés biztonsága megvalósítása érdekében az adatkezelő fizikai, logikai és adminisztratív kontrollokat alkalmaz együttesen.

 

6. Az adatkezelő az alábbi fizikai kontrollokat alkalmazza:

a) az adatkezelő a jogosulatlan személyek belépésének kiszűrésére alkalmas beléptetési rendszer működtetésével biztosítja, hogy épületébe/irodájába jogosulatlan személyek ne léphessenek be;

b) az adatkezelő az általa mind elektronikusan, mind pedig papír alapon kezelt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés elkerülése érdekében biztosítja, hogy a kezelt adatokhoz fizikailag ne férhessen hozzá arra jogosulatlan személy.


7. Az adatkezelő az alábbi logikai kontrollt alkalmazza: az adatkezelő biztosítja, hogy az általa kezelt adatokhoz kizárólag az arra megfelelő jogosultsággal rendelkezők férjenek hozzá.

 

8. Az adatkezelő az alábbi adminisztratív kontrollokat alkalmazza:

a) az adatkezelő biztosítja, hogy a személyes adatokhoz való esetleges hozzáférés dokumentációkban nyomon követhető legyen [tevékenység logolás]

b) az adatkezelő biztosítja olyan iratkezelési eljárásrend kialakítását, hogy a hozzá tévesen beérkező személyes adatokat tartalmazó iratok a lehető leghamarabb kiszűrésre kerüljenek és azokat a lehető legszűkebb személyi kör ismerje meg.

 

X. Adatvédelmi incidensek kezelése

 

1. Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést, a pénzügyi veszteséget, a jó hírnév sérelmét, a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas jellegének sérülését, illetve a szóban forgó természetes személyeket sújtó egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrányt. 

 

2. Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a hatóságnak.

 

3. Az adatvédelmi incidenst nem kell a hatóságnak bejelenteni, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

 

4. Amennyiben a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 

5. Amennyiben az adatvédelmi incidens hatóság számára történő bejelentése szükséges, úgy a bejelentésben:

a) ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát; 

b) közölni kell a tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó nevét és elérhető­ségeit; 

c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; 

d) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

6. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

7. A IX/6. pont szerinti tájékoztatásban az érintettel világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell:

a) a tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó nevét és elérhető­ségeit; 

b) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; 

c) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

8. Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 

b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; 

c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

XI. Ügyfél adatok kezelése

 

1. A GDPR rendelkezéseinek megfelelően szükséges az alábbi érdekmérlegelési tesztet elvégezni:

 

a) adatkezelés tárgya

b) a jogos érdek jogalap megállapítása 

c) a kezelendő személyes adatok

d) adatkezelés célja

e) az adatkezelő jogos érdekének megnevezése

f) az érintettek milyen jogai sérülhetnek

g) érdekmérlegelés

h) milyen intézkedéseket, garanciákat alkalmaz az adatkezelő az így gyűjtött személyes adatok megfelelő védelme érdekében.

 

2. Az adott személyes adat körének kezelésére vonatkozóan elvégzett érdekmérlegelési teszt(ek) jelen szabályzat mellékletét képezi(k).

 

XII. Munkaviszonnyal összefüggő adatkezelések

 

1. Az adatkezelő a VII./3.4. pont szerinti " Adatkezelési és adatbiztonsági szabályzatba" belefoglalja az álláspályázatokra vonatkozóan a VII./3.1. és 3.2. pontban meghatározottakat. Az adatkezelő az általa kiírt álláspályázatban az elérhetőség megjelölésével hivatkozik az " Adatkezelési és adatbiztonsági szabályzatra".

 

2. Amennyiben az adatkezelő az állás betöltését követően is tárolni kívánja az álláspályázó által beadott iratokat, úgy ehhez az álláspályázó hozzájárulását kell kérni. A hozzájárulásnak önkéntesnek, konkrétnak, megfelelő tájékoztatáson alapulónak és egyértelműnek kell lennie. Ennek érdekben a hozzájáruló nyilatkozatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) az adatkezelő képviselőjének kiléte és elérhetőségei; 

b) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja (hozzájáruláson alapuló);

c) a személyes adatok tárolásának időtartama;

d) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását;

e) az érintett azon joga, hogy bármely időpontban visszavonhatja a hozzájárulását, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;

f) a hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról.

 

3. A pályázat elbírálása után az eredménytelen pályázók személyes adatait tartalmazó adathordozókat a pályázónak – kérésére – 90 napon belül vissza kell küldeni, vagy a pályázónak a személyes adatai további pályázatok során történő felhasználására vonatkozó hozzájárulása hiányában meg kell semmisíteni. A megsemmisítésről (törlésről) jegyzőkönyvet kell felvenni.

 

4. Az adatkezelő a munkavállalók adatait a Mt. vonatkozó rendelkezései alapján kezeli és az Mt-ben meghatározott módon tájékoztatja, a GDPR-ban foglalt adatkezelési alapelvek betartása mellett.

 

5. Az adatkezelő a munkavállalóknak tájékoztatást ad az általa igénybe vett adatfeldolgozókkal kapcsolatban azok kilétéről és a számukra továbbított adatok köréről.

 

6. A munkaviszonyban történő adatkezelés során jellemzően az alábbi jogalapok merülhetnek fel:

a) munkaszerződésen alapuló

b) jogi kötelezettségen alapuló

c) jogos érdeken alapuló.

 

7. Amennyiben az adatkezelő XII/6. c) pont alapján kezel adatot, úgy a GDPR rendelkezéseinek megfelelően ez esetben szükséges az alábbi érdekmérlegelési tesztet elvégezni:

a) az adatkezelő jogos érdekének megnevezése

b) kik az érintettek és milyen jogai sérülnek

c) érdekmérlegelés

d) milyen intézkedéseket, garanciákat alkalmaz az adatkezelő az így gyűjtött személyes adatok megfelelő védelme érdekében.

 

8. Az adott személyes adat körének kezelésére vonatkozóan elvégzett érdekmérlegelési teszt(ek)et a munkavállalók számára hozzáférhetővé kell tenni.

 

XIII. Hatályba léptető és záró rendelkezések

 

1. A jelen „Adatkezelési és adatbiztonsági szabályzat” a Szolgáltatónak a Webhelyen történő közzétételével lép hatályba.Részletes Shop Áttekintő: Shopunkban minden témát egy egyszerű klikkeléssel megtekinthet.
  
Itt a Münze Österreich aranytömbjeit  és aranyérméit tudja megvásárolni. Nagyon jó árakat kínálunk.

Az ezüstben még több potenciál rejlik. Minden árat megtalálhat itt.
A megnövekedett befektetői igényt kiszolgálandó immár platina értékesítésével is foglalkozunk.

Az impresszumban megtalálható bécsi üzletünk címe . Itt készpénzes vásárlásokat bonyolíthat le, megrendelt termékeit átveheti és a lebonyolítás részleteit is megbeszélheti. Ezenkívül ingyenes tanácsadásra is kaphat időpontot.
Kérjük, bízzon többéves tapasztalunkban, valamint megbízhatóságunkban.
 
Amennyiben a Münze Österreich valamely termékét kívánja eladni, itt láthatja felvásárlási árainkat.
Kizárólag a Münze Österreich termékei esetében van a legkisebb különbség a vásárlási és eladási ár között.

A felmerülő
szállítási költségek listáját itt találhatja meg.
Bécsi, bankoktól független és biztosított széfes tárolási lehetőségekről itt talál információkat.

Naponta több száz hír lát napvilágot. Ezek közül a legfontosabbakat a
NEWS menüpont alatt foglaltuk össze Önnek. Segítségünkkel gyorsan és egyszerűen láthatja át az aktuális helyzetet. Ismétlődő és azonos témájú híreket nem közlünk. 

Amennyiben kérdése van, kérjük használja Kapcsolat kérdőívünket.
Több éve tevékenykedünk a befektetési arany és tanácsadás területén. Részletes információt rólunk Service pont alatt talál.


Cégünk általános szerződési feltételei, azaz az ÁSZF rövid és tömör. Vásárlás esetén Ön mindezekkel egyet ért.

Itt jut vissza
kezdőlapunkra a shopba.

Legyen barátunk a
Facebook-on is!


GVS IRODÁK NEMESFÉMEK GVS AUSTRIA NEWS & MEDIA

GVS Bullion Group

Bécs (Központ)
Salzburg/Eugendorf
Graz/Seiersberg
Linz/Traun
Innsbruck/Wattens
Budapest
Frankfurt
Nemesfém értékesítés
Nemesfém felvásárlás
Vizsgálat
Nagy biztonságú értéktár
Kellékek boltja
Konzultáció
Rólunk
A vásárlás folyamata
Csomagküldés
Ritka földfémek
GVS Csapatunk
Jobs & Application
Hírek
GVS csoport felépítése
GVS Infosheet (EN)
GVS a médiában (DE)
Press Kit
aranykereskedes.hu
goldvorsorge.at
silbervorsorge.de
goldsilberankauf.at
goldsilvershop24.com
gvs-bullion.com
shop.gvs.bullion.com
rare-earths.com
ÁSZF Tárolási feltételek Impresszum Adatvédelem

GVS Hungary Kft

Buying + Selling of Precious Metals
Hattyú utca 14. / 8. em.
HU - 1015 Budapest, Hungary
Tel. +36 1 415 1159


     

GVS Austria e.U. / SOOS GmbH

Buying + Selling, Storage + Logistics
Handelskai 94, Staircase 4 / Floor 5
A - 1200 Vienna, Austria

Member of Berufsverband des
Deutschen MünzenfachhandelsAz Osztrák
Gazdasági Kamara tagjaGVS is one of Austria's
Most Famous Trading Companies


©  GVS Hungary Kft.


Member of
The Gold Standard Institute

GVS Hungary Kft.
Hattyúház
1015 Budapest
Hattyú utca 14., 8. szint
0036 1 415 1159  
nyitvatartási idők
hétfő:       9:15-17:00
kedd:        9:15-19:00
szerda:     9:15-18:00
csütörtök: 9:15-18:00
péntek:     9:15-18:00
szombat:  9:45-17:00


Bécsi iroda
Millennium-City
Handelskai 94,
4. lépcsőház / 5. emelet
1200 Bécs, Ausztria
0043 1 3305033

Salzburgi iroda
Eugendorf Center
Möbelstraße 12, 2. emelet
5301 Eugendorf
0043 622 527 447

Grazi iroda
Blue Chip Office Tower
Seiersberg
Kärntner Straße 518, 5. emelet 
8054 Seiersberg-Pirka

0043 316 23 33 23

Linzi iroda
Bahnhofstraße 2, 1. emelet
4050 Traun 
0043 7229 644 48

Innsbrucki iroda
Kirchplatz 13, 2. emelet
6112 Wattens
0043 5224 23 5 23

Kosár € 0,00